پلن خود را انتخاب کنید همراه با ضمانت طلایی
ExpressVpn 1 Month
467,000 تومان به صورت یک بار
  برترین VPN سال 2020 برای دانلود و آپلود
  قابلیت اتصال 5 دستگاه همزمان
  قابلیت تغییر IP به 94 کشور مختلف برای عدم شناسایی
  گرفتن IP ثابت برای کار با صرافی ها و برورکرها ( مناسب تریدرها)
  محیط بسیار امن و تضمین شده با پروتکل SLHN
  فعال سازی روی ایمیل شخصی به صورت کاملا قانونی
  تحویل 30 دقیقه تا 24 ساعت
ExpressVpn 6 Months
1,893,000 تومان به صورت یک بار
  برترین VPN سال 2020 برای دانلود و آپلود
  قابلیت اتصال 5 دستگاه همزمان
  قابلیت تغییر IP به 94 کشور مختلف برای عدم شناسایی
  گرفتن IP ثابت برای کار با صرافی ها و برورکرها ( مناسب تریدرها)
  محیط بسیار امن و تضمین شده با پروتکل SLHN
  فعال سازی روی ایمیل شخصی به صورت کاملا قانونی
  تحویل 30 دقیقه تا 24 ساعت
ExpressVpn 12 Months
3,122,000 تومان به صورت یک بار
  برترین VPN سال 2020 برای دانلود و آپلود
  قابلیت اتصال 5 دستگاه همزمان
  قابلیت تغییر IP به 94 کشور مختلف برای عدم شناسایی
  گرفتن IP ثابت برای کار با صرافی ها و برورکرها ( مناسب تریدرها)
  محیط بسیار امن و تضمین شده با پروتکل SLHN
  فعال سازی روی ایمیل شخصی به صورت کاملا قانونی
  تحویل 30 دقیقه تا 24 ساعت